Hryshky

Derаzhnianskyi district

Khmelnytskа region

Victims: data are being specified