Shyrmivkа

Pohrebyshchenskyi district

Vinnytskа region

Victims: 367