Stаrostyntsi

Pohrebyshchenskyi district

Vinnytskа region

Victims: 345