Pаvlivkа

Pohrebyshchenskyi district

Vinnytskа region

Victims: 357
Documents