Ivаnkivtsi

Koziatynskyi district

Vinnytskа region

Victims: data are being specified