Shаkhvorostivkа

Myrhorodskyi district

Poltаvskа region

Victims: 111