Cherevky (Cherevkivskа)

Myrhorodskyi district

Poltаvskа region

Victims: 54