Komyshnia (Komyshаnskа)

Myrhorodskyi district

Poltаvskа region

Victims: 86