Holenyshcheve

Letychivskyi district

Khmelnytskа region

Victims: 162