Donetsk

Donetskа region

Victims: 1145

The population of the former settlement Novosmolyanynovo, Smolyanka (nowadays Donetsk city, Kuybyshevsky district) of the Donetsk region suffered from the Holodomor-genocide of 1932-1933.