Borysy (Borysy)

Hlobynskyi district

Poltаvskа region

Victims: 912