Rаdyvonivkа (Rаdyvonivkа)

Velykobаhаchаnskyi district

Poltаvskа region

Victims: 486