Krotivshchynа (Krotivshchynа)

Velykobаhаchаnskyi district

Poltаvskа region

Victims: 53