Mаiorivkа (Bаrаtivskа)

Novobuzkyi district

Mykolаivskа region

Victims: 250