Novyi Buh

Novobuzkyi district

Mykolаivskа region

Victims: 1