Kryvа Pustosh (Kryvopustoskа)

Brаtskyi district

Mykolаivskа region

Victims: data are being specified