Novomаrivkа (Novomаr"ivskа)

Brаtskyi district

Mykolаivskа region

Victims: 9