Voronyne (Hаnnivskа)

Brаtskyi district

Mykolаivskа region

Victims: 9