Bulаi

Pohrebyshchenskyi district

Vinnytskа region

Victims: 134