Lysohirkа

Zhmerynskyi district

Vinnytskа region

Victims: 417