Ternivkа

Koziatynskyi district

Vinnytskа region

Victims: 25