Hаtne

Kyievo-Sviatoshynskyi district

Kyivskа region

Victims: 50